Sledujte s nami výstavbu rodinného domu! Prvý mesiac výstavby.

Pozrite sa s nami, ako prebieha výstavba rodinného domu pod našou taktovkou. V tomto blogu vám chcem ukázať postup výstavby jednak z časového hľadiska a tiež po technickej stránke. Ak stame my, tak na vašej hlave ako investora ostáva iba radosť z toho ako stavba pekne napreduje. Všetky starosti spojené s výstavbou sú na našich pleciach, no keďže nás práca baví, pre nás to starosti nie sú.

Myslíme si, že odbornú prácu majú robiť odborníci a v stavebníctve to platí dvojnásobne. Skúste sa na to pozrieť rovnako, veď ani chirurgovi počas operácie nebudete hovoriť ako má vyzerať priebeh operácie a kedy čo má a nemá použiť, necháte to na neho. To platí aj pri výstavbe rodinného domu. Poďte sa teda pozrieť ako stame my a o čo sa nemusíte starať vy.

Začíname:
1. deň
Mnohé stavebné firmy na Slovenku podceňujú prípravu pozemku. My začíname dôkladným pohľadom zhora, kedy sa nám krásne ako na papieri ukážu všetky záludnosti pozemku. Nasleduje vyčistenie a oplotenie celého pozemku. Vytvoríme zariadenia staveniska, ktoré je dôležitou súčasťou nie len veľkých stavieb ale aj stavby rodinného domu. Okrem bezpečného pohybu, pobytu a práce osôb je nevyhnutné vytvoriť priestor na uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov. Rovnako je treba zaistiť odvoz a likvidáciu odpadu.

3. – 6. deň

Po vytýčení a vykolíkovaní stavby geodetom, doslova nakreslíme presné obrysy výkopov. Niekoľkokrát ich kontrolujeme aj z výšky a takúto fotku posielame investorovi aby si mohol skontrolovať prípravu stavby s výkresom, a tiež aby mal predstavu ako v skutočnosti vyzerá rozloženie domu aj v súvislosti s okolitým terénom. Až potom sa pustíme do výkopov. Základovú ryhu následne skontroluje aj statik aj geodet a až po ich odsúhlasení pokračujeme ďalej.

7.- 12. deň

Keďže pristupujeme ku každému projektu individuálne s ohľadom na všetky miestne pomery, aj potrebné informácie o podloží si zisťujeme sondami a geologickým prieskumom už počas projektovej prípravy. V tomto prípade tvorí podklad stavby navážka materiálu, ktorý pochádza z neďalekého kameňolomu na ťažbu bridlice. Zistili sme, že je tento podklad síce veľmi zhutnený, ktorý po každej vrstve navážky valcovali ale je to nesúrodý materiál, ktorý dokonca obsahuje aj staré káble. Vzhľadom aj k blízkemu korytu potoku, ktorý je hlboký až desať metrov, sme sa zo statikom rozhodli pre armované základy aby sme vylúčili prípadné nerovnomerné sadanie stavby, aj z ohľadom na rôznorodosť podkladu, ktorý môže v sebe ukrývať dutinu. Vždy si pred betónovaním základov pripravíme prechody pre kanalizáciu a rozvody, a tiež inštalujeme uzemňujúce časti bleskozvodu.

Po dvoch dňoch sme začali so zakladaním rohov soklovej časti, ktorá je navrhnutá z betónových debniacich tvárnic vystužených armovaním a spojených s výstužou základových pásov. Tu dbáme na presnosť uloženia aby soklová časť precízne lemovala vonkajší tvar.

Počas celej realizácie dôsledne dbáme na dodržiavanie potrebného času na tuhnutie betónu. Aj v tomto prípade sme pokračovali s navážkou pod základovú dosku až keď boli soklové časti základov z dostatočne tuhé. Navážku vždy zhutníme vibrovaním a poslednú vrstvu tvorí makadam ako roznášacia a separačná vrstva.

Pokračujeme realizáciou výstuže do betónovej dosky, ktorú prepájame s armovaním soklových častí základov.

Hotová základová doska. Ešte sa s ňou však trocha pohráme, prebrúsime ju a obrúsime všetky hrany a rohy aby sa neskôr nepoškodila hydroizolácia. Naša základová doska musí byť úplne hladká, na tom trváme!

Share