Sledujte s nami výstavbu rodinného domu – zateplenie fasády

Dom je navrhovaný v nízkoenergetickom štandarde a preto tu kladieme dôraz na dôkladné zaizolovanie fasády ako súčasť premysleného návrhu skladby obvodového plášťa. Okrem toho, že zateplenie patrí k štandardom modernej výstavby, nové budovy musia od 1.1.2013 spĺňať normalizované požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov podľa STN 730540-2(2002). Kompletný systém zateplenia tohto rodinného domu je optimalizovaný podľa tepelnotechnických výpočtov. Začali sme izoláciou spodnej stavby, kde sme použili izolačné soklové dosky s hrúbkou 20 cm, ktoré odstraňujú typický tepelný most v oblasti prechodu základov do stien. Sú nenasiakavé, majú vyššiu pevnosť.

Na upevnenie oceľovej nosnej konštrukcie markízy na fasádu sme ešte počas realizácie stropnej železobetónovej dosky pripravili tepelno-izolačné nosné spojovacie prvky (isokorby), určené na prepojenie betónu a ocele. Okrem nosnej funkcie zároveň eliminujú prípadné tepelné mosty v miestach napojenia. Oceľová konštrukcia následne dostala základný náter a konečnú polyuretánovú vrstvu, ktorá ho chráni proti korózii.

Pre všetky prvky, ktoré majú byť ukotvené na fasáde, je vhodné vopred pripraviť nosné a tepelnoizolačné prvky – isokorby. Takže aj antikorové tiahla, ktoré držia vonkajší okraj markízy sú upevnené na fasádu cez isokorby. Tiahla sú z antikoru, odpadá tak nutnosť pravidelného ošetrovania a údržby proti korózii.

Nosná konštrukcia markízy je hotová rovnako ako izolácia spodnej stavby, vrátane nopovej fólie. Sme pripravení na montáž okien a pokračujeme v zatepľovaní.

Okná sú namontované spolu s vonkajšími parapetmi. Osadenie okien je navrhnuté tak aby ich vonkajší okraj lícoval s hranou obvodovej steny, pre lepšie zvládnutie detailu izolácie okennej špalety. Potrebný sklon parapetu sme dosiahli jeho podlepením kockami polystyrénu.

Samozrejmosťou je paronepriepustná páska zo strany interiéru a paropriepustná páska zo strany exteriéru.

Všetko máme vždy vopred navrhnuté a premyslené. Pod krabice elektricky ovládaných vonkajších roliet sme umiestnili tepelnú izoláciu s hrúbkou 4 cm, ktorá vylepšuje tepelnoizolačné vlastnosti v tomto detaile.

Kým sa na jednej strane domu pokračuje v inštalácii vonkajších roliet, na inej strane zároveň postupujeme v prácach na zateplení fasády. Celý systém zateplenia je navrhnutý z troch druhov tepelnej izolácie s rovnakou hrúbkou 20 cm. Spodná stavba je izolovaná soklovými doskami. Na fasádu otočenú k blízkemu susednému domu je navrhnutá tepelná izolácia z dosiek z čadičovej vlny, pre jej dobrú požiarnu odolnosť. Na zbytok domu sme navrhli sivý polystyrén, ktorý má tepelnú vodivosť (λ = 0,031W/m . K)  lepšiu ako čadičová izolácia(λ = 0,036W/m . K) a ešte je aj cenovo výhodnejší. Väzba medzi jednotlivými druhmi izolácie musí byť plynulá a prirodzená.

Keďže sme detailisti, tak kotviace prvky izolácie, či už čadičovej alebo sivého polystyrénu sú zapustenú hlbšie aby mohli byť prekryté zátkami z rovnakého materiálu. Tepelná izolácia tak nestráca ani trocha zo svojej účinnosti.

Počas realizácie je dôležité chrániť čadičovú tepelnú izoláciu pred prípadným dažďom aby v nej neostala zabudovaná vlhkosť, ktorá by znížila účinok zateplenia.

Aby sme počas kotvenia izolácie nenarazili kotvami priamo do vedenia elektriky, vždy si presne označíme trasu elektrického vedenia. Pri akomkoľvek zásahu do fasády počas výstavby tak vieme kadiaľ boli ťahané káble.

V niektorých častiach fasády je navrhnutý kamenný obklad Klinker a plechový kryt roliet nie je vhodný podklad na lepenie obkladu. Navrhli sme preto prekryť krabicu roliet  cementotrieskovou doskou.

Realizácia systémového obvodového plášťa sa blíži k finále. Na rade je výstužná a vyrovnávacia vrstva a keďže na časť fasády pôjde kamenný obklad, zvolili sme kotvenie izolácie aj so spevňujúcou sieťkou, čím sme získali pevný podklad pre obkladové pásiky. Rozhodovali sme sa medzi dvoma vrstvami sklotextilnej sieťky a jednou vrstvou pancierovej sieťky. Výhodnejšia bola prvá varianta.

Share