PROJEKT DOMU

Po záväznom odsúhlasení architektonickej štúdie sme pripravení pokračovať ďalej v tvorbe projektu domu, ktorý slúži ako podklad pre stavebné povolenie a tiež ako projekt k realizácii stavby. Nami poskytovaný projekt domu obsahuje všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi pre účely stavebného konania. Zároveň detailné rozpracovanie tohto projektu Vám prináša nasledujúce výhody pri realizácií domu:

 • kontrola použitých materiáloch pri stavbe domu,
 • prehľad spotrebovaného objemu materiálu voči rozpočtu,
 • kontrola prevedenia jednotlivých detailov a konštrukčných riešení,
 • slúži ako záväzný podklad pre zmluvu o výstavbe domu.

Každý technický a konštrukčný detail projektu posudzujeme z hľadiska „teplotechniky“. To znamená, že na základe simulácie použitých materiálov a súvisiacich prepočtov sme schopní navrhnúť najoptimálnejšie riešenie pre úsporu energie Vášho domu. Zároveň si vytipujeme takzvané „kritické detaily“ (miesta v konštrukcií, ktoré by v prípade nedokonalého vyhotovenia spôsobili rôzne defekty) a tieto v projekte rozpracujeme detailne v mierke 1:10.

Čo posudzujeme v rámci stavebnej fyziky:

 • Odpor pri prechode tepla
 • Súčiniteľ prechodu tepla
 • Vnútornú povrchovú teplotu
 • Priebeh teplôt v konštrukcii
 • Určenie kondenzácie vodnej pary v konštrukcii
 • Priebeh čiastkových tlakov nasýtenej vodnej pary
 • Množstvo skondenzovanej vodnej pary
 • Dvojrozmerné teplotné pole s vykreslením priebehu izoterm v detaile
 • Infračervené zobrazenie detailu
 • Určenie najnižšej povrchovej teploty v detaile
 • Lineárny stratový súčiniteľ ψ
 • Ekonomickú návratnosť vzhľadom na energetickú spotrebu objektu
 • Potrebu tepla na vykurovanie
 • Optimalizáciu konštrukčných detailov na základe tepelno-technických posúdení

množstvo skondenzovanej vodnej pary

priebeh čiastkových tlakov nasýtenej vodnej pary

priebeh teplôt

konštrukčný detail

infračervené posúdenie detailu

overenie našich detailov v praxi

Projekt domu obsahuje aj návrh použitia konkrétnych materiálov (najmä obvodové murivo a tepelnú izoláciu), ktoré Vám pomôžeme zvoliť s ohľadom na rozpočet projektu, energetickú úspornosť objektu, akustické, akumulačné vlastnosti konštrukcie a ďalšie kritéria podľa Vašich požiadaviek.

pórobetón?

keramiku?

vápenopiesok?

NEVIETE SI VYBRAŤ STAVEBNÝ MATERIÁL?  Oslovte nás a podelíme sa s Vami o naše skúsenosti formu konzultácií.

PROJEKT POZOSTÁVA Z TÝCHTO TROCH ČASTI:

 

ČASŤ A – TEXTOVÁ ČASŤ

A) SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B) SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

C) CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

ZAKRESLENIE DO KATASTRÁLNEJ MAPY

ENERGETICKÝ A TEPLOTECHNICKÝ POSUDOK STAVBY

NAKLADANIE S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY

ČASŤ B – STAVEBNÁ ČASŤ / ČASŤ ARCHITEKTÚRA

TECHNICKÁ SPRÁVA

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA, M 1:250

ARCHITEKTONICKÁ SITUÁCIA, M 1:250

PÔDORYS ZÁKLADOV, M 1:50

PÔDORYS PRVÉHO NADZEMNÉHO PODLAŽIA, 1.NP, M 1:50

PÔDORYS DRUHÉHO NADZEMNÉHO PODLAŽIA, M 1:50

PÔDORYS STRECHY, M 1:50

REZ A-A (PRIEČNY REZ), M 1:50

REZ B-B (POZDĹŽNY REZ), M 1:50

VÝKRES KROVU, M 1:50

POHĽAD 1, M 1:50

POHĽAD 2, M 1:50

POHĽAD 3, M 1:50

POHĽAD 4, M 1:50

SCHEMATICKÉ DETAILY 1, M 1:10

POZNÁMKY K STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII

SKLADBY STENOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SKLADBY PODLÁH

SKLADBY STRIECH

SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

VÝKAZ SYSTÉMOVÝCH PREKLADOV

OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A EXTERIÉROVÉ DVERE

VNÚTORNÉ DVERE

VÝLEZ DO PODSTREŠNÉHO PRIESTORU

KLAMPIARSKE PRVKY

ZÁMOČNÍCKE VÝROBK

VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTU

ČASŤ C – PROFESIE

STATIKA ( REALIZAČNÝ PROJEKT )

ZDRAVOTECHNIKA ( VODA, KANÁL, PLYN ) (PSP)

VYKUROVANIE (PSP)

ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD (PSP)

POŽIARNÁ OCHRANA (PSP)

Share